เจาะลึกกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ

Strategies for achieving competitive advantage

30 พฤษภาคม 2566 - 17 มิถุนายน 2566

(อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

                                              

                                                       

       

หลักสูตร “เจาะลึกกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ”

 

“เรียนรู้หลักการบริหารและวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหาร”

เหมาะสำหรับ: ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานฝ่ายต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ
 

             ปัจจุบันการทำธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามที่คาดหวังนั้น มันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนแต่ก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากสภาวะการแข่งขันที่รุนแรง ซึ่งเกิดขึ้นจากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ประกอบกับเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นใจย่อมไม่เป็นผลดีต่อการทำธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัวเรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการและกลยุทธ์ทางธุรกิจต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้ธุรกิจของเราอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้อย่างยั่งยืนในอนาคต

            ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรม หลักสูตร “เจาะลึกกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบให้กับธุรกิจ” เพื่อให้ผู้อบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์ต่าง ๆ ที่มีความสำคัญที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจได้บรรลุผลที่ตั้งไว้ในระยะยาว

 

วัตถุประสงค์

           

     1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การแข่งขันทางธุรกิจทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมของธุรกิจ

      2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลที่สำคัญต่อการสร้างยอดขายของธุรกิจ

      3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้กลยุทธ์การสร้างคนเก่งในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและสร้างผลเชิงบวกต่อธุรกิจ

เนื้อหาการอบรม

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่ายใดๆ)

ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด (ขาดได้ไม่เกิน 6 ชั่วโมง)

จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566

18.00-21.00

Competing Strategy

ลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

2

พุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

18.00-21.00

Competing Strategy

ลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (ต่อ)

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

3

อังคารที่ 6 มิถุนายน 2566

18.00-21.00

Human Capital Strategy

ลยุทธ์การสร้างคนเก่งในองค์กร

3

ดร.กติกา  ทิพยาลัย

4

พุธที่ 7 มิถุนายน 2566

18.00-21.00

Human Capital Strategy

ลยุทธ์การสร้างคนเก่งในองค์กร (ต่อ)

3

ดร.กติกา  ทิพยาลัย

5

เสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566

09.00-.1600

Digital Marketing Strategy

กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

6

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

6

อังคารที่ 13 มิถุนายน 2566

18.00–21.00

Business Communication Strategy

กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจ  

3

อ.วรรษยุต คงจันทร์

7

พุธที่ 14 มิถุนายน 2566

18.00-21.00

Business Communication Strategy

กลยุทธ์การสื่อสารทางธุรกิจ (ต่อ)

3

อ.วรรษยุต คงจันทร์

8

เสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2566 09.00-16.00 Online Sale Strategy

กลยุทธ์การสร้างยอดขายออนไลน์

6

อ.อนุพงศ์  จันทร

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์ ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

ผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ส บริษัท เอ.อาร์ อิมฟอร์เมชัน แอนด์พับลิเคชัน จำกัด

อาจารย์ อนุพงศ์ จันทร

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

อาจารย์ วรรษยุต คงจันทร์

อาจารย์ประจำ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรทั้งหมด