การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 79

Business Analysis

4 ตุลาคม 2565 - 22 ตุลาคม 2565

(อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

                                          

                                                                               

       ในปัจจุบันการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและเศรษฐกิจ ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากยิ่งขึ้นในการบริหารจัดการธุรกิจต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล การพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้เป็นความจำเป็นอย่างยิ่งขององค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน

       คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก จึงได้เปิดการอบรมหลักสูตร “การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ” เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาทักษะของผู้บริหารงานด้านนี้ โดยใช้หลักและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ อันจะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ภายในองค์กรของตนให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

 

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้และสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งด้านการตลาด การเงินและการลงทุน

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การแข่งขันและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร    

 

เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

เนื้อหาการอบรม

 

การวิเคราะห์การแข่งขัน - Competitive Analysis   

สร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขัน ด้วยเเนวทางเเละเทคนิคการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ผ่านรับรองมาเเล้วว่าได้ผลอย่าง Blue Ocean Strategy พร้อมทั้งยกตัวอย่าง Case Study การแข่งขันทางธุรกิจหลายประเภทธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเเละเห็นภาพที่ชัดเจน เช่น การวิเคราะห์เส้นทางสร้างความแตกต่างทั้ง 6  เส้นทาง วิธีใช้สมรรถนะหลักและทรัพยากรขององค์กรให้ได้เปรียบสูงสุด รวมถึงการสร้างกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าขององค์กร

 

ารวิเคราะห์ทางการเงิน - Financial Analysis 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในเรื่อง Balance   Sheet, Profit and Loss, Statement of stockholder’s equity, Cash flow statement การทำงบกระแสเงินสดครอบคลุม 3 กิจกรรม และการตีราคาสินค้าคงเหลือ ค่าเสื่อมราคาและตั้งหนี้ที่คาดว่าสงสัยจะสูญด้วยวิธีวิเคราะห์หลากหลายตอบสนองความต้องการ ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการบริหารทรัพยากรให้เกิประโยชน์การรับมือสภาพเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่องเพื่อภาพรวมการเงินที่ชัดเจน

 

 การวิเคราะห์ธุรกิจ - Business Analysis                       

ความรู้ครบเครื่องเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งภายในองค์กร ตั้งแต่ การตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อองค์กร เช่น พฤติกรรมในสังคม นวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ รวมไปถึงการวิเคราะห์ลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักและเข้าใจ Five Force Model ในการวิเคราะห์การเพิ่มและลดผลกำไรขององค์กร โดยมุ่งความกระจ่างชัดถึงจุดยืนปัจจุบัน หนทางก้าวหน้าในอนาคตและวิธีการ มุ่งไปสู่จุดหมายนั้นอย่างชาญฉลาด เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ - Business Risk Analysis 

            

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจถึงหลักการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางการเงินหรือความเสี่ยงทางกลยุทธ์ เป็นต้น

  

 

 

 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด - Marketing Analysis     

การวิเคราะห์การตลาดในหลายด้าน หลายแง่มุม เช่น ความสามารถขององค์กร  วิเคราะห์ภูมิคุ้นกันทางการตลาดผ่านการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์  “Change or Die”  และหนทางรองรับที่องค์กรในปัจจุบันพึงมีในการสร้างคุณค่า และวิธีตอบสนองขั้นสูงต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าในยุคตลาดอิ่มตัว รวมถึงวิเคราะห์กลยุทธ์และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตให้โดนใจ รวดเร็ว คุ้มค่า โดดเด่นและป้องกันการเสียตำแหน่งสุดท้าย  Check list วิเคราะห์การปฏิบัติการเและผลการปฏิบัติการในหลายระดับ


                                                      

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ - Macroeconomic Analysis   

​ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ความเคลื่อนไหวของค่าเงิน ดัชนีการบริโภค ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงความรู้ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น วิกฤตเงินทุนไหลออก วิกฤตการณ์การเงินโลก เป็นต้น

 

 

Global Economic Perspective  -  มุมมองเศรษฐกิจโลก 

 เรียนรู้และอัพเดทภาพรวมและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นรอบโลก ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทุกภูมิภาค ทั้งสหหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน เอเซีย และไทย ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

 

 

    

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับ วุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

18.00-21.00

Business Analysis

การวิเคราะห์ธุรกิจ

3

อ.ธนเดช  มหโภไคย

2

พุธที่ 5 ตุลาคม 2565

18.00-21.00

Business Risk Analysis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ

3

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

3

เสาร์ที่ 8 ตุลาคม 2565

09.00–12.00

Macroeconomic Analysis

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

3

รศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

 

 

13.00-16.00

Global Economic Perspective

มุมมองเศรษฐกิจโลก

3

รศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

4

อังคารที่ 11 ตุลาคม 2565

18.00-21.00

Marketing Analysis

การวิเคราะห์ด้านการตลาด

3

อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช

5

พุธที่ 12 ตุลาคม 2565

18.00–21.00

Marketing Analysis

การวิเคราะห์ด้านการตลาด (ต่อ)

3

อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช

6

อังคารที่ 18 ตุลาคม 2565

18.00-21.00

Competitive Analysis

การวิเคราะห์การแข่งขัน

3

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

7

พุธที่ 19 ตุลาคม 2565

18.00-21.00

Competitive Analysis

การวิเคราะห์การแข่งขัน (ต่อ)

3

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

8

เสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2565

09.00–16.00

Financial Analysis

การวิเคราะห์ทางการเงิน

6

อ.นวพร  บุศยสุนทร

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดและการขาย

อ.นวพร บุศยสุนทร

ข้าราชการบำนาญ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

อ.ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการบริษัทจดทะเบียน

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

ที่ปรึกษาองค์กร,อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรทั้งหมด