การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 46

Mini Master in HR Management

16 สิงหาคม 2565 - 3 กันยายน 2565

(อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

                                                                  

 

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน นักบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยวางแผนและวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื่อพัฒนานักทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่โดดเด่นให้กับองค์กรท่ามกลางสังคมแห่งความรู้และการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจเช่นปัจจุบัน

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อม ๆ กับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจที่   กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

 

 

เพื่อเสริมสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจธุรกิจภายใน และเศรษฐกิจภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เพื่อยกระดับคุณภาพของนักทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาการอบรม

 

    

Strategic Human Resources Management 

        หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์       

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยกลยุทธ์บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่าย HR สมัยใหม่ ผลกระทบของยุคสมัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของงานสาย HR รวมถึงอนาคตของงานด้านทรัพยากรมนุษย์กุญแจสำคัญเกี่ยวกับ HR Mechanism ขั้นตอการบริหารกลยุทธ์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  (Vision & Strategic Management)  รวมถึงเรื่องน่ารู้ที่  HR ควรรู้นอกเหนือขอบเขตงานทรัพยากรบุคคลและการดู Employment Life Cycle เพื่อการพัฒนา
 
 

 

  Human Resource Trend     

        แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์        

เรียนรู้ต่อเนื่องจาก Strategic Human Resource Management โดยเน้นความท้าทายและเทรนด์ของสายงาน  HR  ในปัจจุบันผ่านงานวิจัยที่น่าเชื่อถือต่างๆ ในหัวข้อ Global Challenge ทั้ง 14 ข้อ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสมดุลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของTalent Acquisition การ ใช้ Social Network เช่นLinkedin ความสำคัญของ Organization Character Network เช่น Linkedin ความสำคัญของ Organization Character ต่อการสรรหา การสร้างความผูกพันของความต่าง  Generation  การพัฒนาแบบใหม่ ด้วย  Informal Learning, Talent Mobility Strategy, Career Development Re-skill
 

 


Competency and Performance Management                                                 

การบริหารขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของการบริหารบุคคล ตั้งแต่แนวคิดที่น่าสนใจ   ความหมาย    ประเภทและความสำคัญที่ควรรู้ของ  Competency Competency  Management สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเริ่มลงมือบริหาร เช่น ความสัมพันธ์กับจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรหลุมพรางเกี่ยวกับขีดสมรรถนะต่อองค์กรเมื่อไรองค์กรถึงควรเริ่มเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ จะแบ่งระดับสมรรถนะได้อย่างไรด้วย Competency  model แผน Individual Development ให้พนักงานบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพรวมถึงการประเมินขีดความสามรถจนถึงการสรุปผลโดยตลอดการเรียนรู้จะประกอบด้วยกรณีศึกษาต่างๆและการฝึกเขียน Competency

       

 

 

Performance Management    

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากนามธรรมสู่รูปธรรม  โดยเรียนรู้ตั้งแต่  ความหมาย  แนวคิดสำคัญ ผลประโยชน์ขององค์กรที่ใช้  Performance  Management  วิธีกำหนดปัจจัยสำคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  SMART Goal การออกแบบ  Performance  Management Form และ สร้าง   Performance  Management  System   เพื่อการนำไปใช้จริงเพื่อการนำไปใช้จริงนอกเหนือจากนั้นยังรวมถึงเนื้อหาด้าน  KPI  ประกอบด้วย  Workshop Workshop เพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไร  เพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไรเพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะบริหารผลปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จ     

 

 

       

Professional Interview Techniques 

การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

การให้ความรู้ด้านการเลือกและวิธีคัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพรองรับกับระบบขององค์กร  ตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่ดีในการสัมภาษณ์  เทคนิคการสัมภาษณ์ในแบบต่างๆ การฟังเพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสม  ฯลฯ  จนถึงเทคนิคการคัดเลือกคนที่ดี   การป้องกันหลุมพรางที่ส่งผลให้เลือกคนผิด  รูปแบบการคัดเลือกสมัยเดิมและสมัยใหม่  การทำ Job Analysis  J ob Specification, Job Competency  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและฝึกทักษะการตั้งคำถามที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

 

        

Compensation and Reward Systems 

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน 

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึง กระบวนการบริหารผลตอบแทนอย่างละเอียดตั้งแต่พนักงานหนึ่งคนประกอบด้วยผลตอบแทนอะไรบ้าง  องค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในการบริหารเงินเดือนและผลประโยชน์ เช่น สภาพตลาดอัตราการออกจากงาน ฯลฯ รวม รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เริ่มตั้งเเต่การวิเคราะห์งาน  (Job - Analysis) การประเมินค่างาน  (Job Evaluatio ) การจัดลำดับ  (Job Ranking) การเเบ่งประเภทงานและการจัดเกรดเพื่อกำหนดเงินเดือน  (Job Grading) ทั้งนี้ในหลักสูตรนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Base Salary  Policy) แนวทางการให้รางวัลพนักงานเพื่อเสริมสร้างเเรงจูงใจและคงระดับสมรรถนะ การทำ  Data Base  เกี่ยวกับเงินเดือนวิธีคิดเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน  และตัวอย่าง  Reward Trend & System  เป็นต้น

 

        

Career Path Development 

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  รวมถึงกระบวน   การพัฒนาสายอาชีพ ทำความเข้าใจว่าทำไมต้องมี Career Developmen ในองค์กรและสาเหตุที่องค์กรต่างๆถึงเสียทรัพยากรที่มีค่าให้บริษัทอื่น การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนาสายงานเพื่อเส้นทางที่เหมาะสม รวมถึงวิธีวาง  Career  Path   ให้ประสบผลสำเร็จโดยเน้นการประเมินสมรรถนะการทำงาน ซึ่งการอบรมจะประกอบด้วยการแสดงตัวอย่างกรณีศึกษา และ Workshop เกี่ยวกับการจัดทำ Career  Mapping และ CareerDevelopment

 

 

        

Labor Laws and HR Management 

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การสร้างพื้นฐานความรู้ใหม่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดย ตลอดหลักสูตรจะสอดแทรก  Case Study  ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพและทำให้มาตรากฎหมายยากๆกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ตั้งแต่การจ้างแรงงาน จ้างทำของ ประกันสังคม สภาพการจ้าง สวัสดิการ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง การคิดค่าคอมมิชชั่น การจัดการวันหยุดวันลาอย่างเหมาะสม สิ่งที่ควรทำเมื่อเลิกจ้าง เขียนสัญญาและปฏิบัติอย่างไรให้ได้ดังหวัง วิธีรับมือเหตุต่างๆในที่ทำงาน เช่น การทุจริต พนักงานตั้งครรภ์ เป็นต้น รวมถึงตัวอย่างเอกสารกฎหมายด้านแรงงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายอิเล็กทรอนิกส์

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 16 สิงหาคม 2565

18.00–21.00

Strategic Human Resources Management

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

2

พุธที่ 17 สิงหาคม 2565

18.00–21.00

Human Resources Trend

แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

3

เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565

09.00-12.00

Competency Management

การบริหารขีดสมรรถนะ

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

 

 

13.00-16.00

Performance Management

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

4

อังคารที่ 23 สิงหาคม 2565

18.00-21.00

Compensation and Reward Systems

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

5

พุธที่ 24 สิงหาคม 2565

18.00-21.00

Compensation and Reward Systems

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

6

อังคารที่ 30 สิงหาคม 2565

18.00–21.00

Labor Laws and HR Management

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

6

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์

7

พุธที่ 31 สิงหาคม 2565

18.00–21.00

Professional Interview Techniques

การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

3

ดร.บดี  ตรีสุคนธ์

8

เสาร์ที่ 3 กันยายน 2565

09.00–16.00

Career Path Development

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

3

ดร.บำรุง  สาริบุตร

 
 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน

ดร.บำรุง สาริบุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ

หลักสูตรทั้งหมด