การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 57

Mini Master in HR Management

25 กรกฎาคม 2567 - 17 สิงหาคม 2567

(อบรมวันพุธ, พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

                                                                  

 

ในโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) "ทุนมนุษย์" นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน นักบริหารทรัพยากรบุคคลนับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยวางแผนและวางกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กร เริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

ดังนั้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรบุคคลดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื่อพัฒนานักทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่โดดเด่นให้กับองค์กรท่ามกลางสังคมแห่งความรู้และการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อม ๆ กับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

 

 

เพื่อเสริมสร้างนักทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจธุรกิจภายในและเศรษฐกิจภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 

เพื่อยกระดับคุณภาพของนักทรัพยากรบุคคล ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาการอบรม

 

    

Strategic Human Resources Management 

       หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์       

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลด้วยกลยุทธ์บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่าย HR สมัยใหม่ ผลกระทบของยุคสมัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของงานสาย HR รวมถึงอนาคตของงานด้านทรัพยากรบุคคล กุญแจสำคัญเกี่ยวกับ HR Mechanism ขั้นตอนการบริหารกลยุทธ์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  (Vision & Strategic Management)  รวมถึงเรื่องน่ารู้ที่  HR ควรรู้นอกเหนือขอบเขตงานทรัพยากรบุคคลและการดู Employment Life Cycle เพื่อการพัฒนา
 
 

 

  Human Resource Trend     

  แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล        

เรียนรู้ต่อเนื่องจาก Strategic Human Resource Management โดยเน้นความท้าทายและเทรนด์ของสายงาน  HR  ในปัจจุบันผ่านงานวิจัยที่น่าเชื่อถือต่าง ๆ ในหัวข้อ Global Challenge ทั้ง 14 ข้อ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสมดุลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของ Talent Acquisition การ ใช้ Social Network เช่น Linkedin ความสำคัญของ Organization Character Network เช่น Linkedin และความสำคัญของ Organization Character ต่อการสรรหา การสร้างความผูกพันของความแตกต่าง  Generation  การพัฒนาแบบใหม่ ด้วย  Informal Learning, Talent Mobility Strategy, Career Development Re-skill
 

 


Competency Management                                                 

การบริหารขีดสมรรถนะ

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของการบริหารบุคคล ตั้งแต่แนวคิดที่น่าสนใจ   ความหมาย    ประเภทและความสำคัญที่ควรรู้ของ Competency Management สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเริ่มลงมือบริหาร เช่น ความสัมพันธ์ของจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กร หลุมพรางเกี่ยวกับขีดสมรรถนะต่อองค์กร เมื่อไรองค์กรถึงควรเริ่มเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ จะแบ่งระดับสมรรถนะได้อย่างไรด้วย Competency model แผน Individual Development ให้พนักงานบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพรวมถึงการประเมินขีดความสามารถจนถึงการสรุปผล โดยตลอดการเรียนรู้จะประกอบด้วยกรณีศึกษาต่าง ๆ และการฝึกเขียน Competency

       

 

 

Performance Management    

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากนามธรรมสู่รูปธรรม  โดยเรียนรู้ตั้งแต่  ความหมาย  แนวคิดสำคัญ ผลประโยชน์ขององค์กรที่ใช้  Performance  Management  วิธีกำหนดปัจจัยสำคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  SMART Goal การออกแบบ  Performance  Management Form และ สร้าง   Performance  Management  System   เพื่อการนำไปใช้จริง นอกเหนือจากนั้นยังรวมถึงเนื้อหาด้าน  KPI  ประกอบด้วย  Workshop เพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไร  เพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไรเพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะบริหารผลปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จ     

 

 

       

Professional Interview Techniques 

การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

การให้ความรู้ด้านการเลือกและวิธีคัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพรองรับกับระบบขององค์กร  ตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่ดีในการสัมภาษณ์  เทคนิคการสัมภาษณ์ในแบบต่าง ๆ การฟังเพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสม  ฯลฯ  จนถึงเทคนิคการคัดเลือกคนที่ดี   การป้องกันหลุมพรางที่ส่งผลให้เลือกคนผิด  รูปแบบการคัดเลือกสมัยเดิมและสมัยใหม่  การทำ Job Analysis  Job Specification, Job Competency  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและฝึกทักษะการตั้งคำถามที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

 

        

Compensation and Reward Systems 

 

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน 

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึง กระบวนการบริหารผลตอบแทนอย่างละเอียดตั้งแต่พนักงานหนึ่งคนประกอบด้วยผลตอบแทนอะไรบ้าง  องค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในการบริหารเงินเดือนและผลประโยชน์ เช่น สภาพตลาด อัตราการออกจากงาน รวมทั้ง ขั้นตอนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เริ่มตั้งเเต่การวิเคราะห์งาน  (Job - Analysis) การประเมินค่างาน  (Job Evaluation) การจัดลำดับ (Job Ranking) และการเเบ่งประเภทงานและการจัดเกรดเพื่อกำหนดเงินเดือน  (Job Grading) ทั้งนี้ในหลักสูตรนี้จะกล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Base Salary  Policy) แนวทางการให้รางวัลพนักงานเพื่อเสริมสร้างเเรงจูงใจและคงระดับสมรรถนะ การทำ  Database  เกี่ยวกับเงินเดือน วิธีคิดเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน  และตัวอย่าง  Reward Trend & System  เป็นต้น

 

        

Career Path Development 

 

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  รวมถึงกระบวนการพัฒนาสายอาชีพ ทำความเข้าใจว่าทำไมต้องมี Career Development ในองค์กรและสาเหตุที่องค์กรต่าง ๆ ถึงเสียทรัพยากรที่มีค่าให้บริษัทอื่น การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนาสายงานเพื่อเส้นทางที่เหมาะสม รวมถึงวิธีวาง  Career  Path   ให้ประสบผลสำเร็จโดยเน้นการประเมินสมรรถนะการทำงาน ซึ่งการอบรมจะประกอบด้วยการแสดงตัวอย่างกรณีศึกษา และ Workshop เกี่ยวกับการจัดทำ Career Mapping และ Career Development

 

 

        

Labor Laws and HR Management 

 

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคล

การสร้างพื้นฐานความรู้ใหม่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตลอดหลักสูตรจะสอดแทรก  Case Study  เพื่อให้เห็นภาพและทำให้มาตรากฎหมายยาก ๆ กลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ตั้งแต่การจ้างแรงงาน จ้างทำของ ประกันสังคม สภาพการจ้าง สวัสดิการ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง การคิดค่าคอมมิชชั่น การจัดการวันหยุดวันลาอย่างเหมาะสม สิ่งที่ควรทำเมื่อเลิกจ้าง เขียนสัญญาและปฏิบัติอย่างไรให้ได้ดังหวัง วิธีรับมือเหตุต่าง ๆ ในที่ทำงาน เช่น การทุจริต พนักงานตั้งครรภ์ รวมถึงตัวอย่างเอกสารกฎหมายด้านแรงงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใด ๆ) ทั้งนี้รวมค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

พฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

18.00-21.00

Strategic Human Resources Management

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

2

พฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม 2567

18.00-21.00

Human Resources Trend

แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

3

อ.ดร.กติกา ทิพยาลัย

3

เสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2567

09.00-12.00

Competency Management

การบริหารขีดสมรรถนะ

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

 

 

13.00-16.00

Performance Management

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

4

พุธที่ 7 สิงหาคม 2567

18.00-21.00

Professional Interview Techniques

การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

3

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

5

พฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2567

18.00-21.00

Career Path Development

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

3

ดร.บำรุง สาริบุตร

6

พุธที่ 14 สิงหาคม 2567

18.00-21.00

Compensation and Reward Systems

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

7

พฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567

18.00-21.00

Compensation and Reward Systems

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

8

เสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2567

09.00-16.00

Labor Laws and HR Management

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

6

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายแรงงาน

ดร.บำรุง สาริบุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ

ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย