การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 24

Risk Management

30 เมษายน 2567 - 18 พฤษภาคม 2567

(อบรมอังคาร, พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

                                              

                                                       

 

                             

            ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อย่างไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง” แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

              จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรมได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ  ผู้จัดการทุกระดับ ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน  กลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ

เนื้อหาการอบรม

 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 

 

 

              ตลอดการอบรม หลักสูตรจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่ ประเภทความเสี่ยงที่ควรรู้ ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลการดำเนินงาน เทคนิคการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสียโอกาสจนสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างเป็นลำดับ ทั้งยังทราบกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง  ความไม่แน่นอนหรือภาวะวิกฤติอีกด้วย  ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณองค์กร แผนพัฒนากำกับดูแลระบบและปรับปรุงแนวทางบริหารสู่การสร้างกำไรระยะสั้นและระยะยาว จบด้วยแลกเปลี่ยนความคิด กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่น่าสนใจของแต่ละธุรกิจ

 

                                                                                 

ว่าด้วยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ (Economic Risk)  
 
               
             
                  หัวข้อนี้ ท่านจะได้ศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ ในบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและตลอดกาล ท่ามกลางสถานการณ์โลกต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งล้วนส่งผลต่อการวางแผนและการบริหารความเสี่ยงของทุกองค์กร ทุกธุรกิจ นอกจากนี้ยังได้รู้เทรนด์สถานการณ์เศรษฐกิจจากทั่วโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อประเทศไทย และได้เรียนรู้ความเสี่ยงของเศรษฐกิจไทยที่ต้องติดตาม ทั้งในด้านบวกและในด้านลบ
 

 

 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

 
 
 

           การมอบความรู้อย่างคุ้มค่าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Supply Risk, Markets Risk, Price Risk, Agency Risk, Liquidity Risk แลกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่ วิธีค้นหาความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น เกณฑ์ในการตัดสินใจที่สำคัญ แหล่งที่มาของ Financial Risk ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง จนถึงกลยุทธ์การรับมือหลากหลายเทคนิค เช่น การจัดการความเสี่ยงด้วย SWAP การบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติการบริหารความเสี่ยงด้วย Portfolio เป็นต้น

 
 
 
ลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance)
 
 
                       
                     ความรู้เต็มเม็ดเกี่ยวหลักมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ (Effective Corporate Governance) ทราบสิทธิและความเท่าเทียมที่ควรรู้ของผู้ถือหุ้น เรียนรู้บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งหลักแสดงผลประกอบการและข้อมูลองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และสร้างความไว้วางใจ รวมถึงความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อความมั่นคงของบริษัท จนถึงทำอย่างไรถึงจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)
 
 
                              
                    การอบรมเน้นกระบวนการคิดและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking & Strategic Management) ผ่านการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ จำลองการพัฒนากลยุทธ์ผ่าน Industrial Organization Model และ Resource - Based Model รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 แบบ (Business - Level Strategies) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) โดยคำนึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) สถานการณ์ภายนอกและภายใน ผ่านการศึกษาตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอันหลากหลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation & Enhancement) สำหรับองค์กร
(Risk Management Workshop : How To Enhance Corporate Value)
 
 
 
                        สรุปรวมเเละทบทวนความรู้ตลอดหลักสูตรไว้ในการอบรมปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์สิ่งที่มีผลต่อการกำหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจและปลอดภัยให้แก่องค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์การเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง
 
 
 
 
ผลการประเมิน
 
ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใด ๆ) ทั้งนี้รวมค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

กำหนดการ

 

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 30 เมษายน 2567

18.00-21.00

Enterprise Risk Management

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

3

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

2

พฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2567

18.00-21.00

Economic Risk

ว่าด้วยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

3

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

3

อังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567

18.00-21.00

Strategic Risk Management

การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

3

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

4

พฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567

18.00-21.00

Strategic Risk Management

การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)

3

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

5

เสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2567

09.00-16.00

Financial Risk Management

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

6

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

6

อังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567

18.00-21.00

Corporate Governance

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง

3

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

7

พฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567

18.00-21.00

Corporate Governance

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

3

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

8

เสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2567

09.00–16.00

Risk Management Workshop : How To Enhance Corporate Value

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Creation & Enhancement) สำหรับองค์กร

6

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์
อ.พินิดา ปาลิกานนท์

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สรายุทธ์ นาทะพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) อนุกรรมการลงทุน สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

อ.พินิดา ปาลิกานนท์

ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความเสี่ยง COSO ERM 2017 & GRC