หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 22

Human Resource Development Certificate Program

11 มิถุนายน 2567 - 29 มิถุนายน 2567

(อบรมวันอังคาร, วันพฤหัสบดี, วันศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

 

 

       องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิมๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด
       คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

 
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม

   

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

(Strategic HR Development and Planning)

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง HRM (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) กับ HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของ Training and Development (การพัฒนาและฝึกอบรม) Organization Development (การพัฒนาองค์กร) และ Career Development (การพัฒนาสายอาชีพ) รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กับ SHRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์) จุดประสงค์และข้อมูลที่จำเป็นเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ด้าน HRD

 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(Competency Based HR Development)

ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รู้จักใช้ ICEBERG Model เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) เชิงลึกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Core Competency (สมรรถนะหลัก) Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ หรือ Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่) พร้อมทั้งฝึกทักษะนักทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพผ่านการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และฝึกเขียน Competency Plan

 

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน 

(Effective Performance Management)

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร เรียนรู้วิธีการและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมาย (Smart Objective) ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

   

การบริหารคนเก่งและ
การวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

(Strategic Talent Management &
Succession Planning)

ปรับมุมมองและทำความเข้าใจหลักในการบริหารจัดการคนเก่ง  (Talent Management) ให้สอดคล้องกับ Global Change และ Trend ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เข้าใจ ความแตกต่างระหว่าง  Performer กับ  Talent  แนวคิดการบริหารคนเก่ง รวมไปถึงการวิเคราะห์และค้นหา Talent ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา Talent ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการฝึกอบรมเท่านั้น

การพัฒนาองค์กร 

(Organization Development) 

   

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ 3 ส่วนหลักในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เป็น High Performance Organization พร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กร สามารถวิเคราะห์ Key Change และ Key Challenge ด้วย BIG Data Analytic เพื่อกำหนด Key HR Challenges และใช้หลัก 4M1E ในการแยกแยะสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การสร้างความผูกพันของพนักงาน 

(Employee Engagement)

แบ่งปันประสบการณ์และทำความเข้าใจถึงเหตุผลและสาเหตุที่พนักงานอยากลาออก เพื่อหาวิธีในการสร้างความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนเรียนรู้โมเดลการสร้างความผูกพันจากหลาย ๆ องค์กร เช่น Aon Hewitt , Gallup Hay , Deloitte เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้สิ่งที่ผู้จัดการควรทำเพื่อการสร้างความผูกพันและบทบาทที่ Top Manager ต้องทำเพื่อให้การสร้างความผูกพันกับพนักงานประสบความสำเร็จ

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี หัก ณ ที่จ่ายใด ๆ)
ทั้งนี้รวมค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 11 มิถุนายน 2567

18.00-21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

2

พฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2567

18.00-21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

3

ศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567

18.00-21.00

Employee Engagement

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

3

อ.อภิชาติ ขันธวิธิ

4

อังคารที่ 18 มิถุนายน 2567

18.00-21.00

Organization Development

การพัฒนาองค์กร

3

อ.ดร.กติกา ทิพยาลัย

5

เสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2567

09.00-16.00

Strategic Talent Management & Succession Planning

การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

6

อ.สรวุฒิ หรณพ

6

อังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

18.00-21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน

3

ดร.บำรุง สาริบุตร

7

พฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2567

18.00-21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (ต่อ)

3

ดร.บำรุง สาริบุตร

8

เสาร์ที่ 29 มิถุนายน 2567

09.00-16.00

Competency Based HR Development

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

6

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์และค่าตอบแทน

อ.อภิชาติ ขันธวิธิ

ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ QGEN Consultant และ HR The Next Gen

ดร.บำรุง สาริบุตร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และกลยุทธ์องค์การ

ดร.กติกา ทิพยาลัย

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย