การบริหารความเสี่ยงองค์กร รุ่นที่ 20

Risk Management

1 พฤศจิกายน 2565 - 19 พฤศจิกายน 2565

(อบรมวันอังคาร, ศุกร์ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

ออนไลน์ผ่าน Zoom

Location

                                              

                                                       

 

                             

            ในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ดำเนินอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจเกิดความเสี่ยงและความไม่แน่นอน ซึ่งสภาวการณ์ดังกล่าวนี้เป็นเสมือนดาบสองคม กล่าวคือ อาจก่อให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงบวก ซึ่งถือเป็นโอกาส (Opportunity) หรือในเชิงลบซึ่งถือเป็นความเสี่ยง (Risk) ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการรวมตัวกันของข้อจำกัด (Constraint) และความไม่แน่นอน (Uncertainty) อย่างไรก็ดี “ความเสี่ยง” มีความแตกต่างกันไปตามมุมมองตามความเชี่ยวชาญและอาชีพของผู้ให้คำจำกัดความ ซึ่งหมายความว่า นักธุรกิจ นักเศรษฐศาสตร์ นักสถิติ นักการเงิน วิศวกร และผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัย ต่างมีมุมมองและให้ความหมายของคำว่า “ความเสี่ยง” แตกต่างกันไป ดังนั้น ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ และสามารถใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการกำหนดกลยุทธ์องค์กร หรือกำหนดระดับความเสี่ยงที่เหมาะสมที่องค์กรสามารถยอมรับได้ นอกจากนั้น การบริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ

              จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงองค์กร” เพื่อตอบสนองความต้องการและก่อเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดแก่ผู้เข้าอบรม โดยบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าร่วมการอบรมได้แก่ เจ้าของกิจการและนักธุรกิจ  ผู้จัดการทุกระดับ ผู้บริหารโครงการ เจ้าหน้าที่ทางการเงิน บุคคลทั่วไปที่สนใจ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึง ความหมายของความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
  2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
  3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงความสำคัญ และหลักการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุน รวมทั้งความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้าน  กลยุทธ์ (Strategic Risk) 
  4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้ถึงเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อตัดสินใจเมื่อต้องเผชิญกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ

เนื้อหาการอบรม

 

 

 

 

 

การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management) 

 

 

              ตลอดการอบรม หลักสูตรจะช่วยให้เข้าใจภาพรวมของการบริหารความเสี่ยงองค์กร ทั้งในเรื่องบทบาทหน้าที่ ประเภทความเสี่ยงที่ควรรู้ ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลการดำเนินงาน เทคนิคการระบุความเสี่ยงและการวิเคราะห์ปัจจัยการเสียโอกาสจนสามารถประเมินความเสี่ยงได้อย่างเป็นลำดับ ทั้งยังทราบกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยง  ความไม่แน่นอนหรือภาวะวิกฤติอีกด้วย  ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำแผนบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณองค์กร แผนพัฒนากำกับดูแลระบบและปรับปรุงแนวทางบริหารสู่การสร้างกำไรระยะสั้นและระยะยาว จบด้วยแลกเปลี่ยนความคิด กรณีศึกษาการบริหารความเสี่ยงที่น่าสนใจของแต่ละธุรกิจ

 

                                                                                 

ารตัดสินใจภายใต้ความเสี่ยง (Decision Under Risk)  
 
               
             
                   เป็นการบรรยายเชิงวิชาการประกอบตัวอย่างและคำถามที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร ซึ่งจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ตัวอย่างการตัดสินใจอย่างเป็นธรรมชาติ ระบบการคิด ความน่าจะเป็น การประเมินแนวโน้มเครื่องมือหรือทฤษฎีในการตัดสินใจที่สำคัญเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง รวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมที่คาดว่าจะแสดงออกของบุคคลเมื่ออยู่ในสถานการณ์เสี่ยง
 
 
 
 
 
 
 
 

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน (Financial Risk Management)

 
 
 

           การมอบความรู้อย่างคุ้มค่าเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน เช่น Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Supply Risk, Markets Risk, Price Risk, Agency Risk, Liquidity Risk แลกระบวนการของการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วิธีค้นหาความเสี่ยงทางการเงินที่อาจจะเกิดขึ้น เกณฑ์ในการตัดสินใจที่สำคัญ แหล่งที่มาของ Financial Risk ปัจจัยความเสี่ยงทางการเงินที่สำคัญสำหรับธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง จนถึงกลยุทธ์การรับมือหลากหลายเทคนิค เช่น การจัดการความเสี่ยงด้วย SWAP การบริหารสภาพคล่องในภาวะวิกฤติการบริหารความเสี่ยงด้วย Portfolio เป็นต้น

 
 
 
ลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (Corporate Governance)
 
 
                       
                     ความรู้เต็มเม็ดเกี่ยวหลักมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการให้มีประสิทธิภาพ (Effective Corporate Governance) ทราบสิทธิและความเท่าเทียมที่ควรรู้ของผู้ถือหุ้น เรียนรู้บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งหลักแสดงผลประกอบการและข้อมูลองค์กรอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และสร้างความไว้วางใจ รวมถึงความรับผิดชอบที่สำคัญของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่มีต่อความมั่นคงของบริษัท จนถึงทำอย่างไรถึงจะรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างเต็มที่
 
 
 
 
 
 
 
 
การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)
 
 
                              
                    การอบรมเน้นกระบวนการคิดและบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Thinking & Strategic Management) ผ่านการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการ จำลองการพัฒนากลยุทธ์ผ่าน industrial Organization Model และ Resource - Based Model รวมถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจ 5 แบบ (Business - Level Strategies) และกลยุทธ์ระดับองค์กร (Corporate Strategy) โดยคำนึงถึงสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) สถานการณ์ภายนอกและภายใน ผ่านการศึกษาตัวอย่างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอันหลากหลาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การอบรมเชิงปฎิบัติการ (Risk Management Workshop)
 
 
 
                        สรุปรวมเเละทบทวนความรู้ตลอดหลักสูตรไว้ในการอบรมปฏิบัติการ (Workshop) เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง ผ่านกิจกรรมการวิเคราะห์สิ่งที่มีผลต่อการกำหนดความเสี่ยง ประเมินระดับความเสี่ยง การจัดแผนการรับมือความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เพื่อการสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจและปลอดภัยให้แก่องค์กร ผู้เข้าอบรมจะได้สัมผัสประสบการณ์ด้วยตนเองและสามารถประยุกต์การเรียนรู้ไปปฏิบัติจริง
 
 
 
 
ผลการประเมิน
 
เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจาก คณะเศรษฐศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 17,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใด ๆ) ทั้งนี้รวมค่าใช้จ่ายด้านเอกสารประกอบคำบรรยายรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว

 

กำหนดการ

 

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565

18.00-21.00

Enterprise Risk Management

การบริหารความเสี่ยงองค์กร

3

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

2

ศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565

18.00-21.00

Economic Risk

ว่าด้วยความเสี่ยงทางเศรษฐกิจ

3

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

3

เสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2565

09.00-16.00

Strategic Risk Management

การบริหารเชิงกลยุทธ์และความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์

6

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

4

อังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565

18.00-21.00

Financial Risk Management

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

3

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

5

ศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565

18.00-21.00

Financial Risk Management

การบริหารความเสี่ยงทางการเงิน

3

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

6

อังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565

18.00-21.00

Corporate Governance

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

7

ศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565

18.00-21.00

Corporate Governance

หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารความเสี่ยง (ต่อ)

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

8

เสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565

09.00–16.00

Risk Management Workshop : How To Enhance Corporate Value

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างคุณค่าเพิ่ม (Value Enhancement) สำหรับองค์กร

6

ผศ.ประเสริฐ  อัครประถมพงศ์

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง

ผศ.ประเสริฐ อัครประถมพงศ์

อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ธุรกิจ

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

ที่ปรึกษาองค์กร,อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักสูตรทั้งหมด