เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 15

Human Resource Development Certificate Program

24 กุมภาพันธ์ 2564 - 13 มีนาคม 2564

(อบรมวันพุธ, พฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

 

       องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิมๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น  โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่างๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด
       คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ เพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์กรอย่างแท้จริง

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

 
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม

 

 

   

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

(Strategic HR Development and Planning)

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง HRM (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) กับ HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของ Training and Development (การพัฒนาและฝึกอบรม) Organization Development (การพัฒนาองค์กร) และ Career Development (การพัฒนาสายอาชีพ) รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กับ SHRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์) จุดประสงค์และข้อมูลท่จำเป็นเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ด้าน HRD

 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(Competency Based HR Development)

ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รู้จักใช้ ICEBERG Model เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) เชิงลึกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Core Competency (สมรรถนะหลัก) Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ หรือ Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่) พร้อมทั้งฝึกทักษะนักทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพผ่านการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และฝึกเขียน Competency Plan

 

 

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน 

(Effective Performance Management)

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร เรียนรู้วิธีการและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมาย (Smart Objective) ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 

   

 

การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

(Talent Retention and Acquisition)

ปรับมุมมองและทำความเข้าใจหลักในการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ให้สอดคล้องกับ Global Change และ Trend ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Performer กับ Talent แนวคิดการบริหารคนเก่ง รวมไปถึงการวิเคราะห์และค้นหา Talent ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา Talent ซึ่งไม่ใชแค่เพียงการฝึกอบรมเท่านั้น

 

การพัฒนาองค์กร 

(Organization Development) 

   

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ 3 ส่วนหลักในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เป็น High Performance Organization พร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กร สามารถวิเคราะห์ Key Change และ Key Challenge ด้วย BIG Data Analytic เพื่อกำหนด Key HR Challenges และใช้หลัก 4M1E ในการแยกแยะสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การสร้างความผูกพันของพนักงาน 

(Employee Engagement)

แบ่งปันประสบการณ์และทำความเข้าใจถึงเหตุผลและสาเหตุที่พนักงานอยากลาออก เพื่อหาวิธีในการสร้างความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนเรียนรู้โมเดลการสร้างความผูกพันจากหลาย ๆ องค์กร เช่น Aon Hewitt , Gallup Hay , Deloitte เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้สิ่งที่ผู้จัดการควรทำเพื่อการสร้างความผูกพันและบทบาทที่ Top Manager ต้องทำเพื่อให้การสร้างความผูกพันกับพนักงานประสบความสำเร็จ

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายและอาหาร

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

18.00-21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

3

ดร.จิราพร  พฤกษานุกุล

2

พฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

18.00-21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)

3

ดร.จิราพร  พฤกษานุกุล

3

พุธที่ 3 มีนาคม 2564

18.00-21.00

Organization Development

การพัฒนาองค์กร

3

ดร.นนทวัฒน์  สุขผล

4

พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 564

18.00-21.00

Employee Engagement

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

3

อาจารย์ อภิชาติ  ขันธวิธิ

5

เสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564

09.00-16.00

Talent Retention and Acquisition

การบริหารบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษ

6

อาจารย์ สรวุฒิ  หรณพ

6

พุธที่ 10 มีนาคม 2564

18.00-21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน

3

ดร.บำรุง  สาริบุตร

7

พฤหัสบดีที่ 11 มี่นาคม 2564

18.00-21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (ต่อ)

3

ดร.บำรุง  สาริบุตร

8

เสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564

09.00–16.00

Competency Based HR Development

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

6

ดร.บดี  ตรีสุคนธ์

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง
คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

ที่ปรึกษา กระทรวงพลังงาน

อ.สรวุฒิ หรณพ

อดีตวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ MAHR Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ประเมินหลักสูตร MAHR Program คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สายงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ธนาคารออมสิน

อ.อภิชาติ ขันธวิธิ

นักเขียนและผู้ก่อตั้ง Facebook Fan page : HR The Next Gen

ดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารย์ประจำ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์