เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

-

หลักสูตร “Advanced Business Analysis and Strategy” รุ่นที่ 5

3 มีนาคม 2563 - 21 มีนาคม 2563

(อบรมวันอังคาร พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

การดำเนินธุกิจภายใต้สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันเป็นเรื่องยากและท้าทาย เนื่องจากสภาวการณ์ต่างๆ ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากและรวดเร็ว ทั้งในแง่ลูกค้า คู่แข่งทางธุรกิจ และสภาพแวดล้อมภายนอกทั้งสภาพสังคม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีการพัฒนาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการวิเคราะห์ที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างไม่ผิดพลาดให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนและจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่ต้องการพัฒนาบุคลากรของตนให้เกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องให้ครบทุกคนในทุกหน่วยงานให้เกิดการเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร “Advanced Business Analysis and Strategyซึ่งเป็นหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นมาต่อเนื่องจาก หลักสูตร Business Analysis ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ประสบความสำเร็จจนมาถึงบัดนี้กว่า 70 รุ่นแล้ว

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการขั้นสูงขึ้นในด้านต่างๆ และสามารถแข่งขันให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ดีและต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศเเละต่างประเทศอย่างต่อเนื่องในขั้นสูงขึ้น


 

เนื้อหาการอบรม

Business Strategy Analysis

การวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุค 4.0 ในด้านต่าง ๆ ทั้งการใช้สื่อ กิจกรรมออนไลน์ ฯลฯ เรียนรู้ Disruptive Business Framework และ Digital Marketing Trend ตลอดจนพฤติกรรมการ shopping ของผู้บริโภค ความลับของสมองที่นักการตลาดควรรู้ เพื่อนำมาใช้ในการทำโฆษณา รวมทั้งกฎ 80/20 กับการตลาดดิจิทัล พร้อมกรณีศึกษาเพื่อให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 

Business Model and Strategy

แบบจำลองธุรกิจและกลยุทธ์

เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ทั้งในด้านคำจำกัดความ บทบาทและองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจ รู้ว่าเมื่อไรควรสร้าง Business Model ใหม่แทน Business Model เก่า เข้าใจและสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง Business Model กับ Strategy และ Tactics ตลอดจนเรียนรู้การจัดทำ Business Model Canvas ให้กับธุรกิจ ผ่านการฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริง

 

Competitive Advantage Analysis

การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน

เรียนรู้เกี่ยวกับแบบจำลองการพัฒนากลยุทธ์เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ รู้จัก Industrial Organization Model และ Resource-based Model พร้อมทำความเข้าใจการกำหนดกลยุทธ์พื้นฐาน เช่น การเป็นผู้นำด้านต้นทุน การเป็นผู้นำด้านความแตกต่าง ตลอดจนการใช้ห่วงโซ่อาหารมาใช้ในการกำหนดกลยุทธ์

 

Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business

การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ

เรียนรู้เกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทย การคาดการณ์เศรษฐกิจไทยในอนาคต ตลอดจน Trend ทางเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น 5G , Artificial Intelligence (AI) , Internet of Thing , Big Data , Block Chain พร้อมวิเคราะห์สภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคและทั่วโลกที่ส่งผลกระทบต่อไทยในด้านต่าง ๆ รวมไปถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ Thailand 4.0

 

Profitability and Cost Analysis

การวิเคราะห์ต้นทุนและกำไรทางธุรกิจ

เข้าใจประโยชน์ของการบริหารต้นทุนเพื่อใช้ในการดำเนินงานและสร้างผลกำไรทางธุรกิจ โดยเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่ความหมายของต้นทุน และประเภทของต้นทุน ทั้งต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ตลอดจนสามารถวิเคราะห์ต้นทุนและผลกำไรจากการดำเนินงานได้อย่างถูกต้อง

 

Social Media Marketing

เรียนรู้และเจาะลึกการใช้โซเชียลมีเดียในการทำการตลาดออนไลน์

เรียนรู้เทรนด์การตลาดโซเชียลมีเดียที่คุณต้องรู้ และการตลาด Content สำหรับโซเชียลมีเดีย การตลาด Content กับขั้นตอนการขาย การตลาด Influencer ตลอดจนเจาะลึกการทำโฆษณาในเฟสบุ๊ค ตั้งแต่การเตรียมความพร้อมก่อนทำโฆษณา ไปจนถึงการทำเพจ และเทคนิคในการเพิ่มพลังการขายให้กับโพสต์ การตั้งงบประมาณ และเทคนิคการหากลุ่มเป้าหมาย พร้อมกรณีศึกษาต่าง ๆ

 

หลักสูตรนี้เหมาะกับ

ผู้ประกอบการ พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่สนใจ


การประเมินผล

ผู้ที่ผ่านการอบรมจะต้องเข้าอบรมตามชั่วโมงที่กำหนดไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาเรียน จึงจะผ่านเกณฑ์การรับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ค่าธรรมเนียมการอบรม

21,900 บาทต่อท่าน (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มีหัก ณ ที่จ่าย) ทั้งนี้ ได้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยายและอาหารแล้ว


กำหนดการอบรม

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ช.ม

 วิทยากร

1

อังคารที่ 3 มี.ค. 2563

18.00-21.00

Business Model and Strategy

แบบจำลองธุรกิจและกลยุทธ์

3

ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

2

พุธที่ 4 มี.ค. 2563

18.00-21.00

Business Model and Strategy

แบบจำลองธุรกิจและกลยุทธ์ 

3

ดร.ภาณุ  เชาว์ปรีชา

3

เสาร์ที่ 7 มี.ค. 2563

09.00-16.00

Profitability and Cost Analysis

การวิเคราะห์ความสามารถทำกำไรและ

การวิเคราะห์ต้นทุน

6

อ.นวพร  บุศยสุนทร

4

อังคารที่ 10 มี.ค. 2563

18.00-21.00

Business Strategy Analysis

การวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

5

พุธที่ 1 1มี.ค. 2563

18.00-21.00

Business Strategy Analysis

การวิเคราะห์กลยุทธ์ธุรกิจ (ต่อ)

3

รศ.ดร.สมชาย  ภคภาสน์วิวัฒน์

6

อังคารที่ 17 มี.ค. 2563

18.00–21.00

Competitive Advantage Analysis

การวิเคราะห์ความได้เปรียบการแข่งขัน

3

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

7

พุธที่ 18 มี.ค. 2563

18.00–21.00

Analysis of Economic Trend and Its Impact to Business

การวิเคราะห์แนวโน้มทางเศรษฐกิจและผลกระทบต่อธุรกิจ

3

ผศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

8

เสาร์ที่ 21 มี.ค. 2563

09.00-16.00

Online Business Strategy

กลยุทธ์การทำธุรกิจออนไลน์

6

อ.ประสิทธิ์  วรฉัตราวณิช

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • Online Form
  • Email : chulalearn@gmail.com
  • Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อผู้สมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่

  • Email : chulalearn@gmail.com
  • Line@ : @cu_learn

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ประสิทธิ์ วรฉัตราวณิช

อดีตผู้อำนวยการนิวมีเดียและอีคอมเมิร์ช บริษัท เอ.อาร์ อินฟอร์เมชั่นแอนด์พับลิเคชั่น จำกัด กูรูและที่ปรึกษาทางด้านการตลาด ผู้คร่ำหวอดในแวดวงนิวมีเดียมากว่า 20 ปี

อ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์

ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์ระดับประเทศ

ดร.ภาณุ เชาว์ปรีชา

ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมือง สื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน รัฐสภา

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย