เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

การจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี รุ่นที่ 52

Financial Management & Tax Planning

12 กุมภาพันธ์ 2562 - 2 มีนาคม 2562

(อบรมวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

            ในปัจจุบัน การดำเนินธุรกิจในส่วนงานต่างๆ ขององค์กร  จะต้องมีเรื่องการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องกับการจัดการธุรกิจ  ดังนั้นจึงไม่เพียงเฉพาะนักการเงินเท่านั้นที่จำเป็นต้องรู้  แต่ผู้บริหารระดับสูงขององค์กร  ก็จะต้องสามารถบริหารการเงินขององค์กรได้ด้วยเช่นกัน  ซึ่งนั่นหมายถึงการที่ต้องมีความรู้พื้นฐานทางด้านการเงิน รวมถึงต้องเข้าใจภาวะเศรษฐกิจการเงินทั้งตลาดเงินและตลาดทุนของไทย  การเปลี่ยนแปลงของภาวะทางการเงินและสิ่งแวดล้อมทั้งเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศและภายนอกประเทศ และจะต้องรู้จักการบริหารรายรับและรายจ่ายขององค์กร เข้าใจสภาพคล่องทางด้านการเงินขององค์กร  จนสามารถวางแผนและตัดสินใจทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรได้

             จากเหตุผลสำคัญดังที่กล่าวมา  ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้จัดอบรมหลักสูตร “หลักการจัดการด้านการเงินและการวางแผนภาษี” เพื่อตอบสนองความต้องการแก่นักการเงินและผู้บริหารขององค์กรที่จะเรียนรู้ด้านการบริหารการเงิน โดยหลักสูตรนี้ไม่ได้เน้นหนักทางด้านการคำนวณทางการเงิน แต่มุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถตัดสินใจและวางแผนทางด้านการเงินและการลงทุนได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรระยะสั้น 30 ชั่วโมง โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจหลักคิดด้านเศรษฐศาสตร์การเงินและด้านบริหารการเงินที่นักการเงินและผู้บริหารควรคำนึงถึง

 

 

2เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถอ่านและวิเคราะห์  รวมทั้งการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 


3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้ข้อมูลทางด้านการเงินที่องค์กรมีอยู่  เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจด้านการบริหารและวางแผนด้านภาษี ทั้งภาษีธุรกิจและภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

 


4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถจัดวางกลยุทธ์  และจัดการด้านการวางแผนทางการเงินขององค์กรได้

เนื้อหาการอบรม

 

 

                                                                              

                                                                              หลักการบริหารการเงิน (Financial Management) 

 

เรียนรู้หลักการบริหารการเงินที่จะช่วยสร้างความมั่งคงให้แก่องค์กรและผู้ถือหุ้นผ่านการทำความเข้าใจโครงข่ายการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารการเงิน  การวิเคราะห์งบจ่ายลงทุนซึ่งจะประกอบด้วย ตารางสรุปเงินลงทุนและเครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจลงทุนในโครงการเกณฑ์การตัดสินใจเลือกโครงการลทุน   ต้นทุนเงินทุนและการวิเคราะห์หาโครงสร้างเงินทุนที่เหมาะสม  รวมทั้งการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการจัดการสภาพคล่องขอกิจการ
 

 

 

 การวิเคราะห์รายงานการเงิน (Financial Report and Analysis)     

 

 เรียนรู้องค์ประกอบของรายงานทางการเงินและนโยบายการบัญชีที่สำคัญเข้าใจความหมายและสมการของงบต่างๆที่จะช่วยให้วิเคราะห์งบการเงินได้ง่ายขึ้นเเละเห็นภาพความสามารถในการทำกำไร การบริหารทรัพยากร   การชำระหนี้  และสภาพคล่องทางการเงินจนถึงตัวอย่างการจัดทำงบฯเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในรูปแบบต่างๆ  เช่น งบดุลงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด เป็นต้น
 

 

                       การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ  (Financial Planning and Budgeting) 

 

ทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างงบการเงิน และงบประมาณความสำคัญของการบริหารงบประมาณ (Budgeting Management)ประเภทและประโยขน์ที่ได้จากการจัดทำงบประมาณ  ตลอดจนกระบวนการในการจัดทำงบประมาณหลัก ทั้งงบประมาณการดำเนินงาน และงบประมาณทางการเงิน เป็นต้น รวมถึงการนำไปปฎิบัติ การควบคุม และปรับปรุงงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

 

 

 การบริการภาษีและวางแผนทางภาษี (Tax Management and Tax Planning) 

 

เรียนรู้กับการบริหารภาษีทั้งในเชิงองค์กร ( Corporate Income Tax Management )
และบุคคล  (Personal  Income  Tax - Management) รู้จักข้อพิจารณาและเครื่องมือวัดประสิทธิภาพในการวางแผนภาษี  เข้าใจถึงความแตกต่างของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลรวมถึงวิธีการยื่นภาษี   และวิธีจัดการภาษีอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่า  เช่น การคำนวณกำไรสุทธิ รู้รายจ่ายต้องห้าม สิทธิประโยชน์ทาง ภาษีเงินได้นิติบุคคลการวางแผนภาษีโดยใช้สิทธิประโยชน์ทางกฎหมาย อัตราภาษีธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมและเงินได้บุคคลธรรมดา การทำประกันภัย  หลักง่ายๆ ในการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา การเครดิตภาษีเงินปันผล มาตรการภาษี  เป็นต้น


                        เศรษฐศาสตร์การเงิน (Financial Economics and Behavior Finance)     

 

เรียนรู้เรื่องการพิจารณาและการตัดสินใจทางการเงิน  (Financial  Judgments and Decision Makings)  รวมถึงพฤติกรรมการลงทุนในตลาดการเงินผ่านการให้ความรู้ในเรื่องเศรษฐศาสตร์การเงิน( Financial Economics)  ตั้งแต่ การมองภาพรวมของระบบเงิน  การประเมินมูลค่า และ  จิตวิทยาการเงิน ทั้งในด้านความหมายระบบความคิดและแนวคิดหรือทฤษฎีทางจิตวิทยาต่างๆที่สำคัญต่อการจัดการด้านการเงินให้มีประสิทธิภาพ เช่น Mental Accounting, Sunk Cost Effect เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหาร

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

18.00-21.00

หลักการบริหารการเงิน

Financial Management

3

อ.ธนเดช  มหโภไคย

2

พุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

18.00-21.00

หลักการบริหารการเงิน (ต่อ)

Financial Management

3

อ.ธนเดช  มหโภไคย

3

พุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

18.00-21.00

การวิเคราะห์รายงานการเงิน

Financial Report and Analysis

3

อ.นวพร  บุศยสุนทร

4

พฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

18.00-21.00

การวิเคราะห์รายงานการเงิน (ต่อ)

Financial Report and Analysis

3

อ.นวพร  บุศยสุนทร

5

เสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

09.00-16.00

การบริหารและการวางแผนภาษีองค์กรธุรกิจ

Corporate Tax Management and Planning

6

อ.ทวีวัฒน์  กีรติวานิชย์

6

อังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

18.00-21.00

การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ

Financial Planning & Budgeting

3

ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

7

พุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

18.00-21.00

การวางแผนทางการเงินด้วยงบประมาณ (ต่อ)

Financial Planning & Budgeting

3

ดร.ธนัยวงศ์  กีรติวานิชย์

8

เสาร์ที่ 2 มีนาคม 2562

09.00-12.00

การบริหารและการวางแผนภาษีเงินได้ส่วนบุคคล

Personal Income Tax Management and Planning

3

อ.ทวีวัฒน์  กีรติวานิชย์

 

 

13.00-16.00

เศรษฐศาสตร์การเงินพฤติกรรม

Behavioral Finance

3

ผศ.ดร.โสภณ  ขันติอาคม

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ ขันติอาคม

อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

อ.ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดร.ธนัยวงศ์ กีรติวานิชย์

หุ้นส่วนและกรรมการบริหาร ห้างหุ้นส่วน ธนัยวงศ์ จำกัด