เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

-

การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่ 75

Business Analysis

19 พฤศจิกายน 2562 - 4 ธันวาคม 2562

(อบรมวันอังคาร ,วันพุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

 

         

ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดประการหนึ่ง คือ การที่เราจะต้องตัดสินใจทางธุรกิจ (Decision Making) ไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวจะดีไปไม่ได้เลย หากขาดการวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและยากอย่างยิ่ง องค์กรชั้นนำในปัจจุบันได้ตระหนักถึงเหตุผลข้อนี้ดี จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บุคลากรของตนเกิดทักษะด้านการวิเคราะห์ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  ไม่เพียงแต่จะเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ นักวิเคราะห์วิจัยหรือผู้ที่ต้องวางกลยุทธ์และแผนให้แก่องค์กรองค์กรเท่านั้นแต่ทักษะนี้ต้องมีให้ครบในทุกคนทุกส่วนงาน
           โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาหนึ่งที่ผลิตบุคลากรที่มีความสามารถในการวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดโครงการชื่อ "การเป็นนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ" ขึ้น

 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความสามารถทางการวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจในประเทศและต่างประเทศ

 

เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ทางการบริหารการจัดการพื้นฐานในทุกๆด้านและสามารถแข่งขันได้ในยุคปัจจุบัน ทั้งในด้านการตลาด การเงินและการลงทุน

 

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ด้านการวิเคราะห์การแข่งขันและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร    

 

เพื่อเป็นการต่อยอดให้ผู้อบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ

 
 

เนื้อหาการอบรม

การวิเคราะห์การแข่งขัน - Competitive Analysis   

สร้างความได้เปรียบทางการเเข่งขัน ด้วยเเนวทางเเละเทคนิคการวิเคราะห์การเเข่งขันที่ผ่านรับรองมาเเล้วว่าได้ผลอย่าง Blue Ocean Strategy พร้อมทั้งยกตัวอย่าง Case Study การแข่งขันทางธุรกิจหลายประเภทธุรกิจเพื่อให้เกิดความเข้าใจเเละเห็นภาพที่ชัดเจน เช่น การวิเคราะห์เส้นทางสร้างความแตกต่างทั้ง 6  เส้นทาง วิธีใช้สมรรถนะหลักและทรัพยากรขององค์กรให้ได้เปรียบสูงสุด รวมถึงการสร้างกลุ่มที่ยังไม่ได้เป็นลูกค้าให้กลายเป็นลูกค้าขององค์กร

 

 

ารวิเคราะห์ทางการเงิน - Financial Analysis 

การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในเรื่อง Balance   Sheet, Profit and Loss, Statement of stockholder’s equity, Cash flow statement การทำงบกระแสเงินสดครอบคลุม 3 กิจกรรม และการตีราคาสินค้าคงเหลือ ค่าเสื่อมราคาและตั้งหนี้ที่คาดว่าสงสัยจะสูญด้วยวิธีวิเคราะห์หลากหลายตอบสนองความต้องการ ทราบถึงความสามารถในการทำกำไรความสามารถในการบริหารทรัพยากรให้เกิประโยชน์การรับมือสภาพเสี่ยงทางการเงินและสภาพคล่องเพื่อภาพรวมการเงินที่ชัดเจน

 

 การวิเคราะห์ธุรกิจ - Business Analysis                       

ความรู้ครบเครื่องเรื่องการวิเคราะห์ธุรกิจทั้งภายในองค์กร ตั้งแต่ การตลาด การผลิต การวิจัยและพัฒนา การบริหารทรัพยากรบุคคล ตลอดจนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อองค์กร เช่น พฤติกรรมในสังคม นวัตกรรมใหม่ๆ ฯลฯ รวมไปถึงการวิเคราะห์ลูกค้า การแบ่งส่วนตลาด การวิเคราะห์คู่แข่ง โดยผู้เข้าอบรมจะได้รู้จักและเข้าใจ Five Force Model ในการวิเคราะห์การเพิ่มและลดผลกำไรขององค์กร โดยมุ่งความกระจ่างชัดถึงจุดยืนปัจจุบัน หนทางก้าวหน้าในอนาคตและวิธีการ มุ่งไปสู่จุดหมายนั้นอย่างชาญฉลาด เพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน

  

 

 

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์กร - Business Risk Analysis             

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางองค์ถึงหลักการวิเคราะห์และการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงทางการเงินหรือความเสี่ยงทางกลยุทธ์ เป็นต้น

  

 

 

การวิเคราะห์ด้านการตลาด - Marketing Analysis     

การวิเคราะห์การตลาดในหลายด้าน หลายแง่มุม เช่น ความสามารถขององค์กร  วิเคราะห์ภูมิคุ้นกันทางการตลาดผ่านการเข้าใจการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่ทำให้เกิดสถานการณ์  “Change or Die”  และหนทางรองรับที่องค์กรในปัจจุบันพึงมีในการสร้างคุณค่า และวิธีตอบสนองขั้นสูงต่อความคาดหวังและความต้องการของลูกค้าในยุคตลาดอิ่มตัว รวมถึงวิเคราะห์กลยุทธ์และกระบวนการวางแผนกลยุทธ์สร้างการเติบโตให้โดนใจ รวดเร็ว คุ้มค่า โดดเด่นและป้องกันการเสียตำแหน่งสุดท้าย  Check list วิเคราะห์การปฏิบัติการเและผลการปฏิบัติการในหลายระดับ


                                                      

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ - Macroeconomic Analysis   

​ทำความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์มหภาค ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ความเคลื่อนไหวของค่าเงิน ดัชนีการบริโภค ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค อัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงความรู้ด้านเศรษฐกิจต่างประเทศที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทย เช่น วิกฤตเงินทุนไหลออก วิกฤตการณ์การเงินโลก เป็นต้น

 

 

 

 

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหาร

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 19 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Business Analysis

การวิเคราะห์ธุรกิจ

3

อ.ธนเดช  มหโภไคย

2

พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Business Risk Analysis

การวิเคราะห์ความเสี่ยงทางธุรกิจ

3

ดร.อิสริยะ  สัตกุลพิบูลย์

3

เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562

09.00-16.00

Financial Analysis

การวิเคราะห์ทางการเงิน

6

อ.นวพร  บุศยสุนทร

4

พุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Marketing Analysis

การวิเคราะห์ด้านการตลาด

3

อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช

5

พฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

18.00-21.00

Marketing Analysis

การวิเคราะห์ด้านการตลาด (ต่อ)

3

อ.ณรงค์เวทย์  วจนพานิช

6

เสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562

09.00–12.00

Macroeconomic Analysis

การวิเคราะห์เศรษฐกิจ

3

ผศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

 

 

13.00-16.00

Global Economic Perspective

มุมมองเศรษฐกิจโลก

3

ผศ.ดร.มนชยา  อุรุยศ

7

อังคารที่ 3 ธันวาคม 2562

18.00–21.00

Competitive Analysis

การวิเคราะห์การแข่งขัน

3

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ

8

พุธที่ 4 ธันวาคม 2562

18.00–21.00

Competitive Analysis

การวิเคราะห์การแข่งขัน (ต่อ)

3

ดร.ทรรศนะ  บุญขวัญ


 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • Online Form
  • Email : cu_learn@yahoo.com
  • Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อผู้สมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่

  • Email : cu_learn@yahoo.com
  • Line@ : @cu_learn

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

อาจารย์ณรงค์เวทย์ วจนพานิช

กูรูด้านการตลาดและนักชายมืออาชีพที่หาตัวจับยาก

อ.นวพร บุศยสุนทร

ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงิน

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

อ.ธนเดช มหโภไคย

ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ดร.อิสริยะ สัตกุลพิบูลย์

อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.มนชยา อุรุยศ

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย