เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 10

Human Resource Development Certificate Program

9 กรกฎาคม 2562 - 27 กรกฎาคม 2562

(อบรมวันอังคาร,พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

          องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร  หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

 
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และการวางแผน

(Strategic HR Development and Planning)

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง HRM (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) กับ HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของ Training and Development (การพัฒนาและฝึกอบรม) Organization Development (การพัฒนาองค์กร) และ Career Development (การพัฒนาสายอาชีพ) รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กับ SHRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์) จุดประสงค์และข้อมูลท่จำเป็นเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ด้าน HRD

 

การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์และการวางแผน

(Strategic HR Development and Planning)

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง HRM (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) กับ HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของ Training and Development (การพัฒนาและฝึกอบรม) Organization Development (การพัฒนาองค์กร) และ Career Development (การพัฒนาสายอาชีพ) รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กับ SHRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์) จุดประสงค์และข้อมูลท่จำเป็นเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ด้าน HRD

 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(Competency Based HR Development)

ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รู้จักใช้ ICEBERG Model เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) เชิงลึกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Core Competency (สมรรถนะหลัก) Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ หรือ Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่) พร้อมทั้งฝึกทักษะนักทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพผ่านการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และฝึกเขียน Competency Plan

 

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน 

(Effective Performance Management)

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร เรียนรู้วิธีการและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมาย (Smart Objective) ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง 

(Change Management & Leadership)

เรียนรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำที่มีผลต่อการบริหารการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างภาวะผู้นำ (Leadership) กับการบริหารจัดการ (Management) รวมทั้งเข้าใจความแตกต่างระหว่าง Change กับ Transition และสาเหตุที่การบริหารการเปลี่ยนแปลงไม่ประสบความสำเร็จ อันเนื่องจากคุณลักษณะของคนแต่ละประเภทที่มีผลต่อการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกัน และปิดท้ายด้วยสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น

 

การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Talent Management & Succession Planning)

 

 

ปรับมุมมองและทำความเข้าใจหลักในการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ให้สอดคล้องกับ Global Change และ Trend ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Performer กับ Talent แนวคิดการบริหารคนเก่ง รวมไปถึงการวิเคราะห์และค้นหา Talent ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา Talent ซึ่งไม่ใชแค่เพียงการฝึกอบรมเท่านั้น

 

การพัฒนาองค์กร 

(Organization Development)

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ 3 ส่วนหลักในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เป็น High Performance Organization พร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กร สามารถวิเคราะห์ Key Change และ Key Challenge ด้วย BIG Data Analytic เพื่อกำหนด Key HR Challenges และใช้หลัก 4M1E ในการแยกแยะสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การสร้างความผูกพันของพนักงาน 

(Employee Engagement)

 

แบ่งปันประสบการณ์และทำความเข้าใจถึงเหตุผลและสาเหตุที่พนักงานอยากลาออก เพื่อหาวิธีในการสร้างความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนเรียนรู้โมเดลการสร้างความผูกพันจากหลาย ๆ องค์กร เช่น Aon Hewitt , Gallup Hay , Deloitte เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้สิ่งที่ผู้จัดการควรทำเพื่อการสร้างความผูกพันและบทบาทที่ Top Manager ต้องทำเพื่อให้การสร้างความผูกพันกับพนักงานประสบความสำเร็จ

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 18,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายและอาหาร

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

 

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

อังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562

18.00–21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

3

ดร.จิราพร  พฤกษานุกุล

2

พุธที่ 10 กรกฎาคม 2562

18.00-21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (ต่อ)

3

ดร.จิราพร  พฤกษานุกุล

3

เสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562

09.00-16.00

Competency Based HR Development

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

6

ดร.บดี  ตรีสุคนธ์

4

อังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562

18.00–21.00

Organization Development

การพัฒนาองค์กร

3

ดร.นนทวัฒน์  สุขผล

5

พุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

18.00-21.00

Change Management & Leadership

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

3

อาจารย์ ดารณี  ธีรธนากร

6

เสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2562

09.00-16.00

Strategic Talent Management & Succession Planning

การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์

6

อาจารย์ สรวุฒิ หรณพ

7

อังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562

18.00-21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน

3

ดร.บำรุง  สาริบุตร

8

พุธที่ 31 กรกฎาคม 2562

18.00-21.00

Employee Engagement

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

3

อาจารย์ อภิชาติ  ขันธวิธิ


 

 

 
 
 
 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 2 ช่องทาง

  • ทางแฟกซ์ : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

2. ชำระเงินได้โดย โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระเงินมาทาง

  • Fax : 02-949-0686
  • Email : cu_learn@yahoo.com

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

อดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.จิราพร พฤกษานกุล

Indigo Consulting Group Co., Ltd. ให้คําปรึกษาแก่กล่มธุรกิจด้านพลังงาน การบิน ธนาคาร เป็นต้น

คุณดารณี ธีรธนากร

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย

คุณภัทรา ศรีสุวัฒนาสกุล

ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาผู้นำและการจัดการความรู้ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

คุณอภิชาติ ขันธวิธิ

นักเขียนและผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : HR The Next Gen