เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

-

หลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 14

Human Resource Development Certificate Program

20 ตุลาคม 2563 - 7 พฤศจิกายน 2563

(อบรมวันอังคาร, พุธ เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

 

          องค์กรยุคปัจจุบันต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและทวีความรุนแรงมากขึ้นตลอดเวลา ทำให้การบริหารทรัพยากรบุคคลแบบเดิม ๆ อาจจะไม่เพียงพอต่อการเติบโตขององค์กรอีกต่อไป การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จึงกลายเป็นส่วนสำคัญที่ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญเพิ่มมากขึ้น โดยการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนี้ได้ถูกพัฒนาทั้งแนวคิด แนวทางและเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ทรงคุณค่ามากที่สุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงเปิดอบรมหลักสูตรวุฒิบัตร การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resource Development Certificate Program) เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บริหาร  หัวหน้าและพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลรวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลมืออาชีพเพื่อสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์

 

วัตถุประสงค์

 

1.เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้าอบรม ตลอดจนสามารถบูรณาการความรู้ไปใช้เพื่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตและสามารถแข่งขันทางธุรกิจได้

 
2.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
 

3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ด้านการพัฒนาทรัพยากบุคคลกับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างแท้จริง

เนื้อหาการอบรม

 

 

   

การวางแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

(Strategic HR Development and Planning)

เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่าง HRM (การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล) กับ HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล)เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่อย่างมีคุณภาพ ทั้งในส่วนของ Training and Development (การพัฒนาและฝึกอบรม) Organization Development (การพัฒนาองค์กร) และ Career Development (การพัฒนาสายอาชีพ) รวมทั้งเรียนรู้ถึงความแตกต่างระหว่าง HRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคล) กับ SHRD (การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์) จุดประสงค์และข้อมูลท่จำเป็นเพื่อการกำหนดกลยุทธ์ด้าน HRD

 

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

(Competency Based HR Development)

ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรในด้านต่างๆ ผ่านกรณีศึกษา เพื่อพัฒนาความสามารถและทักษะให้พนักงานสามารถบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพ ตั้งแต่การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT Analysis) เพื่อการวางแผนพัฒนาสมรรถนะบุคลากร รู้จักใช้ ICEBERG Model เพื่อการวิเคราะห์สมรรถนะ (Competency) เชิงลึกในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Core Competency (สมรรถนะหลัก) Managerial Competency (สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ หรือ Functional Competency (สมรรถนะตามหน้าที่) พร้อมทั้งฝึกทักษะนักทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพผ่านการวิเคราะห์งาน (Job Analysis) และฝึกเขียน Competency Plan

 

 

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน 

(Effective Performance Management)

 

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบริหารและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่ต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กร เรียนรู้วิธีการและประโยชน์ของการกำหนดเป้าหมาย (Smart Objective) ที่มีประสิทธิภาพร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและพนักงาน ตลอดจนการติดตามประเมินผล และการวางแผนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 

   

 

การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Talent Management & Succession Planning)

ปรับมุมมองและทำความเข้าใจหลักในการบริหารจัดการคนเก่ง (Talent Management) ให้สอดคล้องกับ Global Change และ Trend ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทย เริ่มตั้งแต่เข้าใจความแตกต่างระหว่าง Performer กับ Talent แนวคิดการบริหารคนเก่ง รวมไปถึงการวิเคราะห์และค้นหา Talent ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ตลอดจนการวางแผนการพัฒนา Talent ซึ่งไม่ใชแค่เพียงการฝึกอบรมเท่านั้น

 

การพัฒนาองค์กร 

(Organization Development) 

   

ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความท้าทายขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของ 3 ส่วนหลักในการพัฒนาองค์กร เพื่อการเป็นองค์กรสมัยใหม่ที่เป็น High Performance Organization พร้อมเรียนรู้การวิเคราะห์และใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กร สามารถวิเคราะห์ Key Change และ Key Challenge ด้วย BIG Data Analytic เพื่อกำหนด Key HR Challenges และใช้หลัก 4M1E ในการแยกแยะสาเหตุเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

การสร้างความผูกพันของพนักงาน 

(Employee Engagement)

แบ่งปันประสบการณ์และทำความเข้าใจถึงเหตุผลและสาเหตุที่พนักงานอยากลาออก เพื่อหาวิธีในการสร้างความผูกพันของพนักงาน ตลอดจนเรียนรู้โมเดลการสร้างความผูกพันจากหลาย ๆ องค์กร เช่น Aon Hewitt , Gallup Hay , Deloitte เพื่อประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเรียนรู้สิ่งที่ผู้จัดการควรทำเพื่อการสร้างความผูกพันและบทบาทที่ Top Manager ต้องทำเพื่อให้การสร้างความผูกพันกับพนักงานประสบความสำเร็จ

 

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยายและอาหาร

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กำหนดการ

 

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ชั่วโมง

วิทยากร

1

 อังคารที่ 20 ตุลาคม  2563

18.00 - 21.00

Organization Development 

การพัฒนาองค์กร

3

 ดร.นนทวัฒน์  สุขผล

2

 พุธที่ 21 ตุลาคม 2563

18.00 - 21.00

Employee Engagement

การสร้างความผูกพันของพนักงาน

3

 อาจารย์ อภิชาติ  ขันธวิธิ

3

 อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563

18.00 - 21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ 

3

 ดร.จิราพร พฤกษานุกุล 

4

 พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

18.00 - 21.00

Strategic HR Development and Planning

การวางแผนและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ (ต่อ) 

3

 ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

5  เสาร์ที่ 31 ตุลาคม  2563 09.00 - 16.00 Strategic Talent Management & Succession Planning การบริหารคนเก่งและการวางแผนสืบทอดตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ 6  อาจารย์ สุรพงศ์ แสงอรุณ

6

 อังคารที่ 3 พฤศจิกายน  2563

18.00 - 21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน

3

 ดร.บำรุง สาริบุตร

7

 พุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

18.00 - 21.00

Effective Performance Management

การบริหารจัดการผลปฏิบัติงาน (ต่อ)

3

 ดร.บำรุง สาริบุตร

8

 เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563

09.00 - 16.00

Competency Based HR Development

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

6

 ดร.บดี ตรีสุคนธ์

 

 

 

 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • Online Form
  • Email : chulalearn@gmail.com
  • Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อผู้สมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่

  • Email : chulalearn@gmail.com
  • Line@ : @cu_learn

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

อดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

ดร.จิราพร พฤกษานกุล

Indigo Consulting Group Co., Ltd. ให้คําปรึกษาแก่กล่มธุรกิจด้านพลังงาน การบิน ธนาคาร เป็นต้น

ดร.นนทวัฒน์ สุขผล

รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน

คุณอภิชาติ ขันธวิธิ

นักเขียนและผู้ก่อตั้ง Facebook Fanpage : HR The Next Gen

ดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

อาจารย์สุรพงศ์ แสงอรุณ

ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากรบุคคล