เปิดฝึกอบรมแก่บุคคลทั่วไปที่สนใจหลักสูตรด้านการบริหาร การเงิน ธุรกิจและเศรษฐกิจ 

เพื่อให้ผู้สนใจได้พัฒนาศักยภาพและนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ  

_______________________________________________________________________________________________

-

การบริหารทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ 45

Mini Master in HR Management

10 พฤศจิกายน 2563 - 28 พฤศจิกายน 2563

(อบรมวันอังคาร , วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.)

โรงแรมตวันนา(สุรวงศ์)

Location

 

นโลกเศรษฐกิจใหม่ (New Economy) “ทุนมนุษย์” นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ปัจจัยหนึ่งที่สร้างศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ  องค์กรธุรกิจสมัยใหม่ต่างให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสริมความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจของตนอย่างยั่งยืน นักทรัพยากรมนุษย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยวางแผนและวางกลยุทธ์  ในการบริหารจัดการทุนมนุษย์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับวิสัยทัศน์ขององค์กรเริ่มตั้งแต่การวางแผนกำลังคน  การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การออกแบบระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทนหรือการให้รางวัล รวมทั้งการจัดการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 

ดังนั้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังกล่าวในข้างต้น จึงเปิดหลักสูตร Mini Master in HR Management ขึ้น เพื่อพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์ในประเทศไทยให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพที่โดดเด่นให้กับองค์กรท่ามกลางสังคมแห่งความรู้และการแข่งขันในโลกเศรษฐกิจ เช่นปัจจุบัน 

ทั้งนี้ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาความรู้ด้านธุรกิจและด้านกลยุทธ์ไปพร้อมๆกับความรู้ทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่ และบทบาทของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถบูรณาการความรู้ให้สอดคล้องกับโลกธุรกิจที่   กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน

 

 

เพื่อเสริมสร้างนักทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถเข้าใจธุรกิจภายใน และเศรษฐกิจภายนอกองค์กรอย่างรอบด้าน รวมทั้งสามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้ในการวางกลยุทธ์ด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้กับองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

เพื่อยกระดับคุณภาพของนักทรัพยากรมนุษย์ ในด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรได้อย่างยั่งยืน

เนื้อหาการอบรม

    

Strategic Human Resources Management 

        หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์       

เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วยกลยุทธ์บทบาทและความรับผิดชอบของฝ่าย HR สมัยใหม่ ผลกระทบของยุคสมัยที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการของงานสาย HR รวมถึงอนาคตของงานด้านทรัพยากรมนุษย์กุญแจสำคัญเกี่ยวกับ HR Mechanism ขั้นตอการบริหารกลยุทธ์ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ขององค์กร  (Vision & Strategic Management)  รวมถึงเรื่องน่ารู้ที่  HR ควรรู้นอกเหนือขอบเขตงานทรัพยากรบุคคลและการดู Employment Life Cycle เพื่อการพัฒนา
 
 

 

  Human Resource Trend     

        แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์        

เรียนรู้ต่อเนื่องจาก Strategic Human Resource Management โดยเน้นความท้าทายและเทรนด์ของสายงาน  HR  ในปัจจุบันผ่านงานวิจัยที่น่าเชื่อถือต่างๆ ในหัวข้อ Global Challenge ทั้ง 14 ข้อ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความสมดุลที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงบทบาทของTalent Acquisition การ ใช้ Social Network เช่นLinkedin ความสำคัญของ Organization Character Network เช่น Linkedin ความสำคัญของ Organization Character ต่อการสรรหา การสร้างความผูกพันของความต่าง  Generation  การพัฒนาแบบใหม่ ด้วย  Informal Learning, Talent Mobility Strategy, Career Development Re-skill
 

 


Competency and Performance Management                                                 

การบริหารขีดสมรรถนะและผลการปฏิบัติงาน

เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับสมรรถนะของการบริหารบุคคล ตั้งแต่แนวคิดที่น่าสนใจ   ความหมาย    ประเภทและความสำคัญที่ควรรู้ของ  Competency Competency  Management สิ่งที่ควรคำนึงก่อนเริ่มลงมือบริหาร เช่น ความสัมพันธ์กับจุดอ่อนและจุดแข็งขององค์กรหลุมพรางเกี่ยวกับขีดสมรรถนะต่อองค์กรเมื่อไรองค์กรถึงควรเริ่มเปลี่ยนแปลงสมรรถนะ จะแบ่งระดับสมรรถนะได้อย่างไรด้วย Competency  model แผน Individual Development ให้พนักงานบรรลุเป้าหมายในสายอาชีพรวมถึงการประเมินขีดความสามรถจนถึงการสรุปผลโดยตลอดการเรียนรู้จะประกอบด้วยกรณีศึกษาต่างๆและการฝึกเขียน Competency

       

 

 

Performance Management    

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

ทำความเข้าใจและเรียนรู้เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรจากนามธรรมสู่รูปธรรม  โดยเรียนรู้ตั้งแต่  ความหมาย  แนวคิดสำคัญ ผลประโยชน์ขององค์กรที่ใช้  Performance  Management  วิธีกำหนดปัจจัยสำคัญในการบริหารผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก  SMART Goal การออกแบบ  Performance  Management Form และ สร้าง   Performance  Management  System   เพื่อการนำไปใช้จริงเพื่อการนำไปใช้จริงนอกเหนือจากนั้นยังรวมถึงเนื้อหาด้าน  KPI  ประกอบด้วย  Workshop Workshop เพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไร  เพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไรเพื่อตอบคำถามว่าทำอย่างไรจึงจะบริหารผลปฏิบัติงานได้อย่างประสบความสำเร็จ     

 

 

       

Professional Interview Techniques 

การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

การให้ความรู้ด้านการเลือกและวิธีคัดสรรทรัพยากรบุคคลอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพรองรับกับระบบขององค์กร  ตั้งแต่ขั้นตอนการสัมภาษณ์ คุณลักษณะที่ดีในการสัมภาษณ์  เทคนิคการสัมภาษณ์ในแบบต่างๆ การฟังเพื่อค้นหาบุคคลที่เหมาะสม  ฯลฯ  จนถึงเทคนิคการคัดเลือกคนที่ดี   การป้องกันหลุมพรางที่ส่งผลให้เลือกคนผิด  รูปแบบการคัดเลือกสมัยเดิมและสมัยใหม่  การทำ Job Analysis  J ob Specification, Job Competency  เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนให้สามารถหาคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่งและฝึกทักษะการตั้งคำถามที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

 

 

        

Compensation and Reward Systems 

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน 

หลักสูตรนี้จะกล่าวถึง กระบวนการบริหารผลตอบแทนอย่างละเอียดตั้งแต่พนักงานหนึ่งคนประกอบด้วยผลตอบแทนอะไรบ้าง  องค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณาในการบริหารเงินเดือนและผลประโยชน์ เช่น สภาพตลาดอัตราการออกจากงาน ฯลฯ รวม รวมทั้งขั้นตอนการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เริ่มตั้งเเต่การวิเคราะห์งาน  (Job - Analysis) การประเมินค่างาน  (Job Evaluatio ) การจัดลำดับ  (Job Ranking) การเเบ่งประเภทงานและการจัดเกรดเพื่อกำหนดเงินเดือน  (Job Grading) ทั้งนี้ในหลักสูตรนี้กล่าวถึงการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกที่ส่งผลต่อการกำหนดนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน (Base Salary  Policy) แนวทางการให้รางวัลพนักงานเพื่อเสริมสร้างเเรงจูงใจและคงระดับสมรรถนะ การทำ  Data Base  เกี่ยวกับเงินเดือนวิธีคิดเกี่ยวกับการปรับเงินเดือน  และตัวอย่าง  Reward Trend & System  เป็นต้น

 

        

Career Path Development 

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพของพนักงาน  รวมถึงกระบวน   การพัฒนาสายอาชีพ ทำความเข้าใจว่าทำไมต้องมี Career Developmen ในองค์กรและสาเหตุที่องค์กรต่างๆถึงเสียทรัพยากรที่มีค่าให้บริษัทอื่น การวิเคราะห์กลยุทธ์ในการพัฒนาสายงานเพื่อเส้นทางที่เหมาะสม รวมถึงวิธีวาง  Career  Path   ให้ประสบผลสำเร็จโดยเน้นการประเมินสมรรถนะการทำงาน ซึ่งการอบรมจะประกอบด้วยการแสดงตัวอย่างกรณีศึกษา และ Workshop เกี่ยวกับการจัดทำ Career  Mapping และ CareerDevelopment

 

 

        

Labor Laws and HR Management 

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์

การสร้างพื้นฐานความรู้ใหม่เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดย ตลอดหลักสูตรจะสอดแทรก  Case Study  ตลอดเวลาเพื่อให้เห็นภาพและทำให้มาตรากฎหมายยากๆกลายเป็นเรื่องเข้าใจง่าย ตั้งแต่การจ้างแรงงาน จ้างทำของ ประกันสังคม สภาพการจ้าง สวัสดิการ ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน เบี้ยเลี้ยง การคิดค่าคอมมิชชั่น การจัดการวันหยุดวันลาอย่างเหมาะสม สิ่งที่ควรทำเมื่อเลิกจ้าง เขียนสัญญาและปฏิบัติอย่างไรให้ได้ดังหวัง วิธีรับมือเหตุต่างๆในที่ทำงาน เช่น การทุจริต พนักงานตั้งครรภ์ เป็นต้น รวมถึงตัวอย่างเอกสารกฎหมายด้านแรงงานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

 

ค่าธรรมเนียมการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม 21,900 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและไม่มี
หัก ณ ที่จ่ายใดๆ) ทั้งนี้รวมค่าเอกสารประกอบคำบรรยาย และอาหารแล้ว

 

 

ผลการประเมิน

ผู้เข้าอบรมจะต้องมีชั่วโมงอบรมไม่น้อยกว่า 80 % ของเวลาเรียนที่กำหนด จึงจะได้รับวุฒิบัตรจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 
กำหนดการ

 

วันอบรม

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

ช.ม

 วิทยากร

1

อังคารที่ 10 พฤศจิกายน 2563

18.00–21.00

Strategic Human Resources Management

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

2

พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563

18.00–21.00

Human Resources Trend

แนวโน้มการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

3

เสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563

09.00-12.00

Competency Management

การบริหารขีดสมรรถนะ

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

 

 

13.00-16.00

Performance Management

การบริหารผลการปฏิบัติงาน

3

อ.สรวุฒิ หรณพ

4

อังคารที่ 17 พฤศจิกายน 2563

18.00-21.00

Compensation and Reward Systems

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

5

พฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2563

18.00-21.00

Compensation and Reward Systems

การบริหารระบบผลตอบแทนและผลประโยชน์พนักงาน (ต่อ)

3

ดร.จิราพร พฤกษานุกุล

6

อังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563

18.00–21.00

Professional Interview Techniques

การสัมภาษณ์งานอย่างมืออาชีพ

3

ดร.บดี  ตรีสุคนธ์

7

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

18.00–21.00

Career Path Development

การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ

3

ดร.บำรุง  สาริบุตร

8

เสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2563

09.00–16.00

Labor Laws and HR Management

กฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

6

อ.อรรถพล มนัสไพบูลย์

 

 
 

 

ขั้นตอนการสมัครและการชำระเงิน

1. ส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง

  • Online Form
  • Email : chulalearn@gmail.com
  • Line@ : @cu_learn

2. โอนชำระค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์

  • เลขที่บัญชี 152-459566-5
  • ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

3. ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อผู้สมัคร และหลักสูตรที่ลงสมัครมาที่

  • Email : chulalearn@gmail.com
  • Line@ : @cu_learn

คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ

ดร.บดี ตรีสุคนธ์

อดีตที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

อ.สรวุฒิ หรณพ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ทางทรัพยากรมนุษย์

ดร.จิราพร พฤกษานกุล

Indigo Consulting Group Co., Ltd. ให้คําปรึกษาแก่กล่มธุรกิจด้านพลังงาน การบิน ธนาคาร เป็นต้น

อ.อรรถพล มนัสไพร์บูรณ์

กรรมการบริหาร และ ทนายความคดีแรงงานสํานักงานกฎหมายบริษัท กรุงเทพนิติการ จํากัด

ดร.บำรุง สาริบุตร

อาจารย์ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์